10 jaar na het Business Model Canvas, tijd voor iets nieuws!

10 jaar na het Business Model Canvas, tijd voor iets nieuws!

7 verschillen tussen Profit Making Machine en Business Model Canvas

Het is intussen bijna 10 jaar geleden dat Alexander Osterwalder en Yves Pigneur aan hun verovering van de wereld startten met het Business Model Canvas. Toen ze met dit baanbrekende werk rond business modellering uitkwamen, kon niemand vermoeden welke impact dit teweeg zou brengen in de zakenwereld, maar ook bij tal van non-profit of overheidsorganisaties. Vandaag de dag wordt het over de hele wereld gebruikt door strategisten, consultants, ondernemers, managers, start-up goeroes, etc. Het is voor velen een basisinstrument bij beleidsvoering geworden, een ijkpunt, een houvast.

Maar in sommige gevallen is het ook wel een bron van ergernis gebleken. Vaak wordt het Business Model Canvas opgedrongen door goed menende adviseurs, maar wordt het te weinig onderbouwd, zodat men er kop noch staart aan krijgt. Men krijgt dan meer discussies over het instrument zelf en hoe het te hanteren, dan over de organisatie die men onder de loep wil nemen. En dat kan allerminst de bedoeling zijn.

Daarnaast kan men ook wel wat kritiek geven op de opbouw van het Business Model Canvas zelf: zitten alle essentiële onderdelen er wel in vervat? Kunnen bepaalde processen, doelen of activiteiten niet in verschillende elementen van het canvas opgenomen worden? En als ik alles heb ingevuld, is het nu zoveel duidelijker dan voorheen?

Al vrij vroeg na de publicatie van het boek Business Model Generation was ik een adept en fan van het Business Model Canvas. Maar gaandeweg ontdekte ook ik dat het model voor verbetering vatbaar is. Zoals zowat alles in het leven. En maar goed ook, want anders zouden business modelling experts geen werk meer hebben.

Met de lancering van het Profit Making Machine Framework hebben we de ambitie om een aantal zaken die we minder goed vonden uit het Business Model Canvas aan te pakken. Graag som ik ze even op:

  1. Eenvoud

Het Business Model Canvas mag dan al uitblinken in eenvoud, wij vonden dat het nog eenvoudiger kon door uit te gaan van zes basiselementen waarrond het hele model is opgebouwd: Pain, Resolution, Offering, Format, Infrastructure en Turbulence (PROFIT). Elk van deze zes elementen wordt op zijn beurt ingevuld aan de hand van 3 eenvoudige vragen. Het antwoord vinden op die vragen is dan weer minder eenvoudig, maar dat is uiteraard het doel van de hele oefening.

  1. Aanvulling van enkele essentiële elementen

Er zijn verschillende zaken die moeilijk een plaats vonden in het Business Model Canvas, maar die we wel essentieel achten om een succesvol business model te ontwikkelen. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan de elementen Resolution en Turbulence. Aandacht voor visie, credibiliteit en waarden enerzijds en voor externe beïnvloedende factoren anderzijds, lijkt ons vrij essentieel bij het beschrijven van een business model.

  1. Stappenplan

Waar het Business Model Canvas er bewust voor kiest om geen duidelijk stappenplan aan te brengen in het model – er wordt in het boek wel een aangegeven, maar men laat de gebruiker nogal vrij hierin – merkten we in de praktijk dat gebruikers extra begeleiding door een logisch opgebouwd patroon nodig hebben. We kiezen er dan ook bewust voor om een vast stramien van zes opeenvolgende stappen te hanteren.

  1. Logische opbouw

De grootste moeilijkheid in het opbouwen van het Profit Making Machine model zat hem in het vinden van de juiste logische opbouw van het hele verhaal. Door het centraal stellen van het probleem van de klant vonden we de juiste insteek. Van dit probleem gaan we naar het visionaire element om dan te komen tot een concreet aanbod. Dit aanbod dient aantrekkelijk te worden verpakt. Om dit waar te maken hebben we mensen en middelen nodig. En niet vergeten: we werken niet in het luchtledige: ook de omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in het welslagen van onze organisatie. En om de cirkel rond te maken: deze factoren hebben vaak een invloed op de wensen van de klant.

  1. Gemakkelijk te onthouden

Om de 9 elementen van het Business Model Canvas te onthouden en op de juiste plaats te kunnen zetten, dien je toch wel al wat ervaring met het model op te bouwen. Met het Profit Making Machine model kozen we ervoor om gebruik te maken van het acroniem PROFIT voor de titels van de verschillende stappen. Hierdoor kan een gebruiker heel snel de elementen reconstrueren en in de juiste volgorde zetten. Dat maakt het makkelijk te onthouden en heel gebruiksvriendelijk.

  1. Inbedding in het Framework

Het Profit Making Machine model dat we ontwikkelden, kan in principe op zichzelf worden gebruikt, maar we opteren ervoor om het te laten deel uitmaken van een ruimer Framework. Naast het model is er een duidelijke doelstelling die we met het model willen bereiken: een duurzame (profit), klantgerichte (making) en efficiënte (machine) organisatie uitbouwen. Verder is er ook een methodologie ontwikkeld. Implementeer het Profit Making Machine in je business DNA: Design, Nurture & Abort.

  1. Dynamisch versus statisch

Tot slot wilden we ook afstappen van het statische element van een canvas. De visuele vorm van een canvas heeft zijn meerwaarde in het proces maar mag geen doel op zich zijn. We behielden het idee van een canvas als middel maar door het onder te brengen in het Framework creëerden we ook een dynamisme in het verhaal. Dat dynamisme werkten we ook uit in een visueel aantrekkelijke en herkenbare machine. En sowieso straalt een machine veel meer dynamiek uit dan een canvas, niet?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *